سفارش تبلیغ
صبا
√❤کلبه عاشــــــــقان❤√*رازهایی درباره روشهای ارتباطی خانمها:


1.خانمهاعاشق صحبت کردن هستند،زیراصحبت کردن تولیدکننده ارتباط است.


2.خانمهاباصدای بلندفکرمی کنندوباصدای بلندنیزاحساس می کنند.


3.خانمهاهمواره باذکرجزئیات همه چیزرابیان می کنند.


4.خانمهاازصحبت کردن به عنوان روشی برای تخلیه تنشهای خوداستفاده می کنند.


5.خانمهاهمیشه نگرانی وناراحتی خودرابکمترازآنجه هست نشان میدهند.*ده عادت ارتباطی مردهاکه خانمهاراعصبانی می کند:


1.مردهایی که همه چیزراناواضح ودرپس پرده ابهام باقی می گذارند(آقای اسرار آمیز).


2.مردهایی که ازحرف زدن طفره می روند(آقای لغزنده).


3.مردهایی که ساکت وعبوسند(آقای نامرئی).


4.مردهایی که خواسته هاونیزهایشان رابه همسرشان نمی گویند(آقای مرموز).


5.مردهایی که احساسشان رافرومی خورندویکباره منفجرمی شوند(آقای آتشفشان).


6.مردهایی که وسط صحبت کردن ومذاکره اتاق جلسه راترک می کنند(آقای فراری).


7.مردهایی که زیاددستورمی دهند(آقای فرمان فرما).


8.مردهایی که احساسات خانمهارامسخره می کنند(آقای نیش زن).


9.مردهایی که برای فرارکردن ازچیزی ناخوشایندبه دروغ متوسل می شوند(آقامرغه).


10.مردهایی که سریعاناراحت شده وه به دنبال آن فوراازخودواکنش نشان می دهند(آقای ترقه).*چه بگوئیدتااحساس محبوبیت به خانمتان بدهید:


1.دوستت دارم.2.عاشقت هستم.3.خیلی خوشحال هستم که توروپیداکردم.4.توبهترین دوست من


 هستی.5.توتنهازن این دنیاهستی که می خواهم بااوباشم.6.هیچ زن دیگری مثل تونیست.7.نمی دونم بدون 


توچیکارکنم.8.نمی تونم زندگیموبدون توتصورکنم.9.توتحقق رویاهاواجابت

 دعاهای منی.*چه بگوییدتااحساس قدردانی به خانمتان بدهید:


1.توخیلی برای من خوبی.2.توموجب می شوی من احساس خوشبختی بکنم.3.برای یک یک کارهایی که برای 


من می کنی ازتوسپاسگذارم.4.خیلی خوشحالم میکنی که...(موردخاصی رانام ببرید).5.توزندگی منومتحول


کرده ای.6.برای هرکارکه می کنی ازتومتشکرم.7.برای...(موردی خاص)ازتومتشکرم.*چه بگوئیدتااحساس ارزشمندبودن به خانمتان بدهید:


1.امروزچطوربود.2.بیادرباره این موضوع باهم صحبت کنیم تابتونیم باهم تصمیم بگیریم.3.بیابرای ...(موردی


خاص)باهم برنامه ریزی کنیم.4.درباره ...(موردی خاص )چی فکرمی کنی.5.آیاکمکی ازمن برمیاد.6.چه خواسته ای ازمنداری.

*چه بگوییدکه قلب خانمتان رابروی خودبازکنید:


1.ازاینکه همیشه نمی تونم همه نیازهای تورابرآورده کنم متاسفم وازتوعذرخواهی


 میکنم.2.برای...(موردخاص)ازتومعذرت می خوام.3.قول میدم که روی...(چیزی که قبلابه خانمتان قول داده


 بودید)بیشترکارکنم.4.متشکرم که بامن ومشکلاتم می سازی.5.متشکرم که بامن صبوری می دونم کناراومدن


 بامن همیشه کارساده ای نیست.نوشته شده در شنبه 89/3/1ساعت 3:8 عصر توسط HAMID نظرات ( ) |قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت